Get Adobe Flash player

Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de volgende regels mbt verhuur kamer

€ 500, borg, pp € 250 per extra persoon.

€ 250,00 eenmalig administratie en registratie kosten,
€ 50 pp per jaar servicekosten ( deze worden verrekend met de borg )

Onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

 

Artikel 1: De huurtijd

Deze overeenkomst gaat in op
Voor bepaalde/onbepaalde tijd van
(*Doorhalen wat NIET van toepassing is.)

 

Artikel 2: de huurprijs

1, De huurprijs bedraagt € bestaat uit:

 

2, Het hiervoor genoemde totaalbedrag zal huurder bij vooruitbetaling aan verhuurder voldoen in kontanten tegen afgifte van kwitantie/Storting of overschrijving op verhuurders rekeningnummer
T.N.V.
(*Doorhalen wat NIET van toepassing is.)

 

3, De eerste betalingstermijn vervalt op

 

Artikel 3: de verhoging van de huurprijs

De kale huur kan ieder jaar door verhuurder worden verhoogd volgens de ten tijde van de verhoging geldende wettelijke regels en overheidsvoorschriften.

 

Artikel 4: de levering van zaken en diensten door verhuurder

 

1, Naast de kale huurprijs o mvat de huurprijs tevens een vergoeding voor de volgende levering van zaken en diensten:
gas/water/licht upc en internet.

 

2, Jaarlijks verstrekt verhuurder een huurder een gespecificeerde overzicht van de kosten van de verrichte leveringen en diensten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en door de huurder als voorschot betaalde kosten worden jaarlijst verrekend. Het voorschot bedrag kan door de verhuurder eenmaal per jaar worden gewijzigd, wanneer de kostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5: water, gas, elektriciteit en antenne-installatie

De kosten van het verbruik van water,gas,elektriciteit en de kosten voor levering van radio en tv signalen zijn voor rekening van huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

 

Artikel 6: lasten van de overheid met betrekking tot het gehuurde

 

Huurder dient de van overheidswege met betrekking tot het gebruik van het gehuurde geheven lasten te dragen, voor zover de desbetreffende heffing of aanslagen op zijn naam zijn gesteld welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor het einde van huurovereenkomst nog door en op kosten van huurder verricht moeten worden.

 

3, Voor tijdens de huurtijd door de huurder aangebrachte veranderingen als bedoeld in artikel 12 geld bij het einde van huur het volgende:
A, verhuurder kan vorderen dat zonder aangebrachte veranderingen door huurder toestemming ongedaan worden gemaakt.
B, Verhuurder kan ongedaanmaking vorderen van met zijn toestemming aangebrachte verandering, indien verhuurder bij het verlenen van zijn toestemming voorwaarden heeft gesteld, waaraan huurder niet of niet behoorlijk blijkt te hebben voldaan, of indien huurder niet heeft voldaan aan zijn onderhoudsverplichting ingevolge het bepaalde in art. 12 lid 5
C, Verhuurder kan in ieder geval de ongedaanmaking vorderen van de met zijn toestemming aangebrachte veranderingen, indien hij zulks bij het verlenen van van zijn toestemming als voorwaarden heeft gesteld
D, Huurder is ten allen tijden gerechtigd door hem aangebrachte veranderingen ongedaan te maken,
mits hij het gehuurde terugbrengt in de staat waarin dit zich bij aanvang van de huur bevond.

 

4, Aan het eind van de huurovereenkomst zal een eindopname plaatsvinden. Indien bij deze opname blijkt dat de huurder niet heeft voldaan aan zijn verlichtingen tot herstel en eventuele ongedaanmaking van veranderringen, is hij van rechtswege in verzuim en is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op ksoten van huurder te te (doen) uitvoeren.

 

5, De na beëindiging van de huur door huurder in het gehuurde achtergelaten zaken vervallen aan verhuurder en worden op kosten van huurder verwijderd waarbij, waarbij tot geen enkele vergoeding is gehouden. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op zaken die huurder heeft overgedragen aan opvolgende huurder, mits verhuurderschriftelijk van deze overdracht op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 7: Bestemming van het gehuurde.

 

Het gehuurde is uitsluitend bestemt om door huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te worden gebruikt

 

Artikel 8: Ter beschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde.

 

1, Op de ingangsdatum van de huur zal verhuurder het gehuurde in goede staat van onderhoud, de ouderdom van het gehuurde daarbij in aanmerking genomen, aan huurder ter beschikking stellen.

 

2, Indien huurder niet binnen 14 dagen na aanvang van de huur aan verhuurder schriftelijk melding heeft gedaan van geconstateerde gebreken, word aangenomen dat het gehuurde in goede staat van onderhoud verkeert en zonder zichtbare gebreken is.

3, Verhuurder zal binnen 14 dagen na de aanvang van de huur schriftelijk gemelde gebreken of onderhoudstekortkomingen binnen een redelijke termijn herstellen.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de huurder.

 

1, Huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken en onderhouden. Hij zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf bewonen en daarin zijn hoofdverblijf hebben.

 

2, Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derde in gebruik te geven.

 

3, Huurder zal de voorschriften en instructies van verhuurder in acht nemen ten aanzien van het gebruik van het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen.

 

4, Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonende geen overlast of hinder word veroorzaakt door hemzelf , huisgenoten, huisdieren, of derde die met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden.

 

5, Huurder is verplicht de nodige maatregelen ter voorkoming van schade aan het gehuurde in het bijzonder als gevolg van brand, storm, wateroverlast, vorst en dergelijke. Huurder dient alle ontstane of dreigende schade aan gehuurde terstond aan verhuurder te melden.

 

6, Huurder is verplicht om bij voorgenomen verkoop of beëindiging van de huur verhuurder in de gelegenheid te stellen het gehuurde te laten bezichtigen.

Huurder zal het aanbrengen van verkoop- en verhuurborden aan het gehuurde moeten gedogen.

 

7, Huurder is verplicht verhuurder of namens verhuurder aanwezigen personen na een daartoe verstrekkend verzoek toe te laten tot het gehuurde ten behoeve van inspectie.

 

8, Het is huurder verboden gevaarlijke stoffen in het gehuurde op te slaan.

 

Artikel 10: Onderhoud en reparaties door verhuurder.

 

1, Verhuurder za het gehuurde in goede staat van onderhoud houden en daaraan de noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden verrichten, voor zover deze niet in gevolge deze overeenkomst, de wet of het gebruik voor rekening van huurder komen.

 

2, Huurder zal de uitvoering van alle noodzakelijke werkzaamheden of reparaties in of aan het gehuurde, alsmede aan de daarin aanwezige technische installaties toestaan, ook als deze ten behoeve van een aangrenzende perceelmoeten geschieden.

 

3, werkzaamheden en reparaties vinden na voorafgaande aankondiging plaats op werkdagen, met uitzondering van werkzaamheden die niet kunnen worden uitgesteld.

 

Artikel 11: Onderhoud en reparaties door huurder

 

1, Voor rekening van huurder komen de geringe en dagelijkse onderhouds- en reparatie werkzaamheden. Hiertoe worden in ieder gaval gerekend:

            A, het witten, sausen, behangen, en schilderen binnenshuis.

            B, het vervangen van gebroken of beschadigde glas-ruiten en spiegels.

C, het repareren en vervangen van hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen, deurbel,    kranen en dergelijke

D, het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitaire voorzieningen zoals, closetpotten, lavet, wastavels, gootstenen, baden en douches, alsmede van alle afvoerleidingen, putten en goten.

E, het eenmaal per jaar vegen van de schoorsteen en ventilatieschachten.

F, geringe en dagelijkse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties zoals centrale verwarming, boiler, geiser en dergelijke,alsmede aan de tot het gehuurde behorende tuin, bestrating, erfafscheiding, en erfafsluiting (een en ander aanwezig);

G, het treffen van voorzieningen aan waterleidingen en installaties bij vriezend weer.

 

2, Indien onderhouds- en reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn door nalatigheid, onachtzaamheid of onjuiste bewoning van huurder of zijn huisgenoten, zijn alle kosten daarvan voor rekening van huurderongeacht de aard en omvang van die werkzaamheden.

 

3, Indien trappen, portalen en dergelijke tot het gehuurde behoren die bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik, is huurder verplicht deze in overleg met de andere huurders schoon te houden.

 

4, alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkundig worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voorschriften in achtnemen.

 

Artikel 12: Het aanbrengen van veranderingen en voorzieningen door verhuurder.

 

1, Het is huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder veranderingen in of aan het gehuurde aan te brengen. Onder veranderingen worden ook voorzieningen verstaan, zoals luifels en antennes. Indien huurder veranderingen wenst. Dient hij tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan verhuurder te vragen.

 

2, Verhuurder zal geen toestemming verlenen indien gewichtige redenen zich tegen de veranderingen verzetten, waarvan in ieder geval sprake is, indien de veranderingen:

A, niet voldoen aan de ter zake geldende overheidsvoorschriften en/of de eventueel daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verkregen of

B, van onvoldoende technische kwaliteit zijn of

C, de verhuurbaarheid van het gehuurde en/of naast gelegen woningen aantasten of

D, overlast of hinder aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken of

E, redelijkerwijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor het gehuurde of het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

 

3, Verhuurder is bevoegd aan zijn toestemming voorwaarden te binden, waaronder met betrekking tot de te gebruiken materialen, toe te passen constructies en volgen werkwijze.

 

4, verhuurde zal bij zijn toestemming kenbaar maken of de veranderingen bij het einde van de huurovereenkomst wel of niet ongedaan moeten worden gemaakt.

Indien verhuurder ongedaan making verlangt, is hij bevoegd een garantie of zekerheid voor de nakoming van die verplichting te verlangen.

 

5, in afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 is huurder verplicht tot volledig onderhoud en reparatie van de door hem aangebrachte veranderingen of voorzieningen.

 

6, veranderingen die huurder zonder voorafgaande toestemming heeft aangebracht, zullen op de eerste aanzegging van verhuurder ongedaan moeten worden gemaakt.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

 

1, Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade en derving van het huurgenot die huurder en diens huisgenoten lijden als gevolg zichtbare en/of onzichtbare gebreken van het gehuurde en al hetgeen daarvan deel uitmaakt

 

2, De bepaling in het eerste lid is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan zijde van verhuurder. evenmin geld deze bepaling voor schade als bedoeld in het eerste lid, die onstaat nadat huurder verhuurder schriftelijk in kennis heeft gesteld van de gebreken en verhuurder nalaat die gebreken binnen een redelijk termijn ter herstellen.

 

3, Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de persoon en/of zaken van de huurder en/of diens huisgenoten door storm, vorst, blikseminslag, ernstig sneeuwval, overstromingen,stijgingen of dalingen van het grondwaterpeil, atoomreacties,gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten.

 

Artikel 14: Beëindiging van de huurovereenkomst.

 

1, Opzegging van de huurovereenkomst geschied bij aangetekende brief of of deurwaardersexploit.

 

2, De door huurder in acht te nemen opzegtermijn bedraagt ten minste één maand per 1ste van de maand. De door verhuurder in acht te nemen opzegtermijn bedraagt te minste drie maanden, welke met een maand word verlengd voor ieder jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, echter tot ten hoogste zes maanden.

 

3, Bij opzegging door verhuurder zullen de gronden worden meegeteld waarop de opzegging berust en zal huurder worden verzocht binnen 6 weken schriftelijk aan verhuurder mee te delen of of hij al dan niet instemt met de beëindiging van de hoorovereenkomst.


Artikel 15: Oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur.

 

1,Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van de sleutels geheel ontruimd, schoon en in goede staat, behoudens normale slijtage, aan de verhuurder ter beschikking te stellen.

2, Verhuurder zal het gehuurde tijdig voor het einde van de huurovereenkomst inspecteren. Huurder dient verhuurder daartoe in de gelegenheid te stellen. Bij deze inspectie zal schriftelijk worden vastgelegd, welke ondehouds- reparatiewerkzaamheden voor het einde van de huurovereenkomst nog door en op kosten van huurder verricht moeten worden.

 

Artikel 16: Waarborgsom.

 

1, Bij het aangaan van de huurovereenkomst voldoet huurder, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst, aan verhuurder een waarborgsom van € 500,00.

 

2, De waarborgsom zal aan huurder worden terug betaald binnen drie maanden na beëindiging van de huurovereenkomst, onder aftrek van hetgeen verhuurder nog van huurder heeft te vorderen

 

Artikel 17: Tekortkomingen van huurder.

Indien huurder tekort komt in de nakoming van enige verplichting die ingevolge de wet en/of de huurovereenkomst op hem rust en verhuurder in verband daarmee buiten gerechtelijke kosten moet maken, komen deze kosten voor rekening van huurder. Deze kosten worden in geval van wanbetaling gesteld op 15% van het doorhuurder verschuldigd bedrag met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van verhuurder de wettelijke kosten te vorderen, voor zover deze hoger zijn.

 

Artikel 18: Mededelingen en dergelijke aan huurder.

Verhuurder kan alle aanzeggingen, mededelingen of verklaringen aan huurder die betrekking hebben op de huurovereenkomst, de uitvoering en beëindiging daaronder begrepen, rechtsgeldig doen aan het adres van het gehuurde, zolang huurder verhuurder niet schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld.

 

Artikel 19:

In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet gelden de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 20: Bijzondere bepalingen.

Tussen paartijen is voorts overeengekomen:
………………………………………………………………
dat de kamer wordt verhuurd /en bewoond door een pers. Door gebruik van derde wordt de contract direct ontbonden. En ook bij wanbetaling/wangedrag wordt de contract ook ontbonden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Artikel 21: Huisdieren.

het is niet toegestaan om huisdieren op de kamers of in de gezamenlijke ruimten te plaatsen. dit geld voor alle dier soorten.

 

Artikel 22: Borg.

van de borg wordt er jaarlijks € 50,- afgeschreven voor onderhoud en afschrijving van de gezamenlijke duurzame apparatuur zoals:was/afwasmachine

 

Artikel 23:

bij wangedrag/wanbetaling kan de huurovereenkomst direct ontbonden worden. bij te late betaling krijg je een waarschuwing en het gevolg is het ontbinding van het contract. bij niet betaling wordt het contract per direct ontbonden. bij wangedrag verstaan wij ruzie met mede bewoners of bij onenigheid met de huiseigenaar waardoor de huiseigenaar het contract per direct kan beëindigen.
Aldus in Duplo opgemaakt en ondertekent te

 

 

 

Huurder…………………………………… Huurder op ………-…………-………

 

Verhuurder……………………………………